Wróć do strony głównej ×

Prawo i księgowość

Zgodnie z wyliczeniami jednej z czołowych firm doradczych zapoznanie się z prawem ustanowionym w 2018 r. w Polsce wymagało poświęcenia przez jedną osobę prawie 2 godzin dziennie. Ta niedogodność szczególne znaczenie ma dla przedsiębiorców, na których ciąży wiele dodatkowych wymogów prawnych, do których muszą się oni stosować pod groźbą zastosowania represji prawnych przez jeden z 40 (!) uprawnionych do tego podmiotów kontrolnych. Takie nagromadzenie przepisów prawa, ich wysoki stopień skomplikowania oraz niestabilności odciąga przedsiębiorców od podstawowego celu biznesu – bieżącego prowadzenia i rozwoju.

Swoją ofertę kierujemy zarówno do podmiotów już istniejących na rynku, jak i do tych dopiero będących na etapie planowania lub organizacji. W ramach współpracy proponujemy stałą oraz doraźną pomoc prawną. W skład naszego zespołu prawno-księgowego wchodzą lub stale z nami współpracują prawnicy, adwokaci, doradcy podatkowi, księgowi oraz specjaliści ds. kadr i płac posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych.

Stała oraz doraźna obsługa prawna biznesu (jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek)

W ramach stałej oraz doraźnej obsługi prawnej jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek oferujemy kompleksowe doradztwo prawne obejmujące w szczególności:

 • porady prawne
 • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie projektów pism, umów, regulaminów, statutów itd.
 • reprezentację przed sądami, organami administracji, organami egzekucyjnymi, a także w kontaktach z dłużnikami, wierzycielami i kontrahentami
 • informację o bieżących zmianach w przepisach prawa
 • pomoc w windykacji wierzytelności
 • pomoc w sprawach pracowniczych
 • przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń
 • pomoc w zakresie uzyskania koncesji, zezwoleń i licencji
 • doradztwo w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • wsparcie w zakładaniu jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek, rejestracja zmian i procesy przekształceniowe
 • pomoc w uzyskaniu dotacji na założenie lub rozwinięcie działalności
Ochrona danych osobowych (RODO)

Nie sposób obecnie wyobrazić sobie przedsiębiorcy, który w żaden sposób nie przetwarza danych osobowych. Ochrona danych osobowych dotyczy nie tylko przedsiębiorców handlujących za pośrednictwem internetu (e-commerce) czy korzystających z nowoczesnych narzędzi internetowych, ale wszystkich dokonujących jakichkolwiek czynności w zakresie danych osobowych, w tym nawet związanych z ich przechowywaniem. W ClickLink rozumiemy, iż głównym zadaniem przedsiębiorcy powinna być dbałość o rozwój własnego biznesu, dlatego też oferujemy kompleksowe usługi wdrażające w firmie rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności obejmujące:

 • audyty oraz analizy dotychczas stosowanych procedur ochrony danych osobowych wraz z identyfikacją obowiązków
 • analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych
 • przygotowanie całościowej dokumentacji z zakresu ochrony osobowych, a w zwłaszcza: rejestrów czynności, polityk prywatności i ochrony danych osobowych, regulaminów ochrony danych osobowych, klauzul zgód, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, umów o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania itd.
 • doradztwo przy tworzeniu systemu IT
 • zgłoszenie niezbędnej dokumentacji
 • opracowanie strategii reagowania na wypadek wystąpienia zdarzeń związanych z naruszeniem danych osobowych
 • przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej, pracowników oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych z zakresu ochrony danych osobowych
IT oraz E-commerce

Szybki rozwój internetu oraz nawiązywanych za jego pośrednictwem relacji gospodarczych skutkuje nowymi wyzwaniami oraz problemami prawnymi. W ramach obsługi prawnej branży e-commerce świadczymy usługi zarówno dla małych, jak i większych podmiotów, dla tych, którzy posiadają niewielki sklep internetowy, jak i dla tych, którzy świadczą wyspecjalizowane rozwiązania IT.

Nasza oferta jest unikalna, ponieważ w naszym zespole posiadamy specjalistów z zakresu prawa IT oraz e-commerce, a także programistów i grafików projektujących oraz wdrażających aplikacje (webowe, mobilne, desktopowe), strony internetowe, sklepy internetowe lub dedykowane rozwiązania IT. W wyniku synergii wiedzy i doświadczeń naszych poszczególnych specjalistów (prawników, programistów oraz grafików) jesteśmy  w stanie zaoferować Państwu usługi łączące najlepsze rozwiązania prawne oraz informatyczne. Tworząc takie hybrydowe usługi, nasz multidyscyplinarny zespół współpracuje ze sobą ściśle na każdym etapie, dobierając najlepsze dla Państwa rozwiązanie.

W ramach świadczonej przez nas obsługi prawnej z zakresu e-commerce świadczymy następujące usługi:

 • tworzenie, wdrożenie i audyt istniejących już regulaminów:
  • wyspecjalizowanych oraz niewyspecjalizowanych serwisów, portali i sklepów internetowych
  • aplikacji webowych, mobilnych, desktopowych
  • promocji
  • konkursów
  • loterii
  • akcji marketingowo-reklamowych
  • akcji crowfundingowych
 • tworzenie, wdrażanie i audyt istniejących już polityk prywatności
 • tworzenie, wdrażanie i audyt istniejących już licencji oraz innych umów dotyczących prawa własności intelektualnej
 • doradztwo i szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, autorskich oraz własności intelektualnej
 • przygotowanie platform współpracy B2B oraz B2C
 • prowadzenie sporów z konsumentami

Więcej informacji dotyczących świadczonych przez nas usług w zakresie programowania stron i sklepów internetowych oraz aplikacji uzyskają Państwo w zakładce „Strony i sklepy internetowe” oraz „Aplikacje”.

Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców

Utrzymująca się od kilku lat niska stopa bezrobocia rejestrowanego skutkuje dla pracodawców utrudnieniami w znalezieniu pracowników. Braki kadrowe oznaczają z kolei niemożność wykorzystania pełnych mocy produkcyjnych. Rozwiązaniem tego problemu może być zatrudnienie pracowników spoza Unii Europejskiej, w szczególności z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii oraz Armenii.

Oferujemy usługi obejmujące doradztwo, szkolenia oraz reprezentację przez właściwymi organami w celu uzyskania:

 • wpisu do ewidencji oświadczeń oświadczenia pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • zezwolenia na pracę (również sezonową)
 • zezwolenia na pobyt stały i czasowy
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
 • zgody na pobyt tolerowany oraz pobyt ze względów humanitarnych
Start-upy

Świadczymy kompleksowe usługi dla podmiotów gospodarczych typu Start-up na każdym etapie działalności, w szczególności w zakresie:

 • doradztwa w zakresie wyboru optymalnej formy działalności
 • pomocy w rejestracji działalności w odpowiednim rejestrze lub ewidencji
 • sporządzenia niezbędnej dokumentacji,
 • bieżącej obsługi prawnej, wsparcia w negocjacjach i reprezentacji przed sądami oraz organami administracji
 • przeprowadzenia procesów przekształceniowych
 • pomocy i szkolenia w zakresie prawa ochrony danych osobowych, autorskiego, własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji

O wyjątkowości naszej oferty przesądza fakt, że zespół ClickLink tworzą prawnicy, programiści, graficy oraz marketingowcy, posiadający doświadczenie w zakresie obsługi start-upów. W wyniku działań naszego multidyscyplinarnego zespołu jesteśmy w stanie zaoferować Państwa projektowi kompleksową usługę w zakresie stworzenia dedykowanego oprogramowania oraz obsługi prawno-marketingowej. Wspólnymi siłami pomożemy Państwu wybrać najlepsze przekrojowe rozwiązania. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie tworzenia aplikacji, stron i sklepów internetowych oraz grafiki i identyfikacji wizualnej.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) stanowią formę dobrowolnego systemu długoterminowego oszczędzania, mającego docelowo podnieść stopę oszczędności w gospodarce. Z każdym dniem ubywa pracodawców oraz pracowników, którzy nie słyszeli o tym programie lub sądzą, że on ich nie dotyczy. Zgodnie z harmonogramem wdrażania PPK najpóźniej do 1 stycznia 2021 r. obejmie on wszystkie podmioty rynku pracy. Już od 1 lipca 2019 r. obowiązek w zakresie PPK ciąży na największych podmiotach (tj. firmach zatrudniających ponad 250 pracowników), zatrudniających łącznie ponad 3 miliony pracowników.

Uczestnictwo w programie co prawda będzie dobrowolne dla pracowników (będą mogli oni zrezygnować na podstawie pisemnej deklaracji), jednak dla pracodawców wdrożenie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie będzie obowiązkowe. Naruszenie tych obowiązków może skutkować nałożeniem na pracodawców grzywny od 1 000 zł do nawet 1 000 000 zł (jednego miliona złotych!).

Nasza oferta w zakresie wdrożenia oraz prowadzenia PPK obejmuje:

 • przygotowanie strategii wdrożenia i prowadzenia PPK
 • sporządzenie niezbędnych regulacji wewnętrznych oraz dokumentacji (umowy, oświadczenia, regulaminy, wnioski itd.)
 • analizę ofert instytucji zarządzających PPK oraz pomoc w wyborze instytucji optymalnej dla danego pracodawcy (wraz z ewentualną pomocą w zakresie negocjowania warunków umowy oraz procedury jej zawarcia)
 • wsparcie w prowadzeniu negocjacji z pracownikami (związkami zawodowymi lub innymi grupami pracowników)
 • pomoc w zakresie prowadzenia PPK
 • kontrolę wdrożenia oraz prowadzenia PPK (wraz z monitorowaniem instytucji zarządzającej w zakresie wywiązywania się przez nią z obowiązków)
 • reprezentację przed sądami oraz organami administracji publicznej
 • specjalistyczne szkolenia w przedmiocie wdrożenia i prowadzenia PPK
Prawo pracy

Oferujemy następujące usługi z zakresu prawa pracy:

 • pomoc w wyborze optymalnej formy zatrudnienia
 • przygotowanie, zmiany i audyty umów o pracę/zlecenia/dzieło/zakaz konkurencji/świadczenie usług/zachowaniu poufności, kontraktów menedżerskich itd.
 • przygotowanie, zmiany i audyty regulaminów pracy/wynagradzania/ZFSŚ, programów motywacyjnych itd.
 • kompleksowe wsparcie przy zatrudnianiu pracowników cudzoziemskich spoza Unii Europejskiej
 • reprezentacja przed sądami pracy
 • zwolnienia grupowe
 • specjalistyczne szkolenia
Podatki

Oferujemy następujące usługi z zakresu prawa podatkowego:

 • opinie i doradztwo podatkowe
 • wsparcie procesów optymalizacyjnych
 • analiza stosowanych i planowanych rozwiązań gospodarczych pod względem podatkowym
 • reprezentacja przed sądami i organami administracji
 • uzyskanie indywidualnych interpretacji podatkowych
 • specjalistyczne szkolenia
Księgowość

Oferujemy następujące usługi z zakresu księgowości:

 • prowadzenie ksiąg handlowych (rachunkowych)
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
 • prowadzenie kart podatkowych oraz ryczałtów ewidencjonowanych
 • prowadzenie ewidencji VAT wraz ze sporządzaniem JPK VAT i przesłaniem do Urzędu Skarbowego
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, rocznych sprawozdań finansowych oraz innych sprawozdań, raportów i analiz
 • reprezentacja podczas kontroli w firmie
 • wsparcie procesów optymalizacyjnych w firmie (opracowanie wytycznych, poprawa obiegu dokumentów itp.)
 • rozliczanie dotacji unijnych
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • sporządzenie dokumentów płatności podatkowych
 • bieżące doradztwo
 • specjalistyczne szkolenia
Kadry, płace i ZUS

Oferujemy następujące usługi dotyczące kadr, płac i ZUS:

 • sporządzenie i prowadzenie dokumentacji pracowniczych (akta osobowe, świadectwa pracy, ewidencja czasu pracy, ewidencja badań lekarskich, naliczanie stażu pracy, sprawozdania, raporty itd.)
 • obsługa administracji płacowej (sporządzenie list wynagrodzeń, deklaracji PIT, dokumentacji dla celów PFRON, akt wynagrodzeń pracowników, sprawozdań, raportów itd.)
 • obsługa ZUS (obliczanie składek; nadzór nad prawidłowością rozliczeń; rejestracja, zmiany danych oraz wyrejestrowanie z ZUS, sporządzanie sprawozdań, deklaracji, raportów itd.)
 • bieżące doradztwo prawne z zakresu kadr, płac oraz ZUS
 • sporządzanie umów o pracę oraz cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło)
 • specjalistyczne szkolenia
Wsparcie marketingowe

Oprócz zabezpieczenia biznesu pod względem prawnym niezwykle istotne jest przeprowadzenie skutecznej kampanii marketingowej. Nasz multidyscyplinarny zespół tworzą m.in. doświadczeni programiści, graficy, prawnicy oraz marketingowcy, którzy poprzez ścisłą współpracę na każdym etapie budowania ram prawnych i doboru strategii marketingowej dokładają wszelkich starań, żeby wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie dla Twojej firmy. W wyniku takiego współdziałania powstaje unikalny efekt synergii, dzięki któremu oszczędzasz zarówno czas, jak i pieniądze.

W ramach wsparcia marketingowego pomożemy Ci:

 • stworzyć profesjonalną oraz spójną strategię marketingową
 • zbudować optymalny content marketing
 • wypromować markę w social media
 • przeprowadzić skuteczną kampanię remarketingową czy mailingową
 • obsługiwać narzędzia typu Google Ads czy Facebook Ads
 • wypozycjonować wysoko Twoją stronę

Zapoznaj się z naszą całą ofertą marketingową.

Strony i sklepy www oraz aplikacje

Prowadzenie biznesu to nie tylko bieżące kierowanie sprawami firmy oraz zabezpieczenie jej pod względem prawnym, ale również posiadanie nowoczesnych oraz przyciągających uwagę klientów aplikacji, strony oraz sklepu internetowego. W ClickLink tworzymy funkcjonalne oraz zindywidualizowane aplikacje webowe, mobilne, desktopowe, integrujemy różne rozwiązania informatyczna, a także budujemy strony i sklepy internetowe stanowiące wizytówkę Twojej firmy, pozwalając Ci relatywnie niewysokim kosztem poprawić jej dochodowość. W wyniku takiego współdziałania powstaje unikalny efekt synergii, dzięki któremu oszczędzasz zarówno czas, jak i pieniądze.

Zapoznaj się z naszą całą ofertą dotyczącą aplikacji oraz stron i sklepów www.

Cennik

Skontaktuj się z nami i uzyskaj darmową wycenę interesujących Cię usług prawno-księgowych. Cena może ulec obniżeniu nawet o 40% w przypadku połączenia usług prawno-księgowych z pozostałymi naszymi usług. Krótko mówiąc, im więcej nabytych z naszej oferty usług, tym większy rabat!

Kontakt

Jesteś zainteresowany usługą?
Porozmawiaj z nami

Centrum Usług Biznesowych ClickLink Grzegorz Stawowy

Jaworzno, ul. F. Chopina 96

NIP632-202-31-68

Adres e-mailbiuro@clicklink.com.pl

Numer telefonu+48 608 793 430

Social media